Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ ประจำปีงบประมาณ... (26 ต.ค. 2559)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิท... (10 ต.ค. 2559)  
รณรงค์โรคติดต่อ"จิกดู่ปลอดภัย ห่างไกลพิษสุนัขบ้า" (26 พ.ค. 2559)  
รณรงค์โรคติดต่อ"จิกดู่ปลอดภัย ห่างไกลไข้เลือดออก" (26 พ.ค. 2559)
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ (26 พ.ค. 2559)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ปร... (23 พ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ... (23 พ.ค. 2559)
ประกาศแผนอัตรากำลัง. 3. ปี ประจำปี 2558-2560 ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1. (20 เม.ย. 2559)
(26 มิ.ย. 2558)
รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 (18 ธ.ค. 2556)
กิจกรรม 5 ส. (01 ก.ค. 2555)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ... (01 ก.ค. 2555)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554 (01 ก.ค. 2555)
รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 (01 ก.ค. 2555)
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต... (09 พ.ค. 2554)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง การขุดดิน และถมดิน และ การควบคุมการ... (09 พ.ค. 2554)
รายงานประจำปี 2552 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2553 (03 ก.พ. 2554)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ... (30 ธ.ค. 2553)
(00 00 543)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าช้า-สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 (20 เม.ย. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่า-หนองสิม (20 เม.ย. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจิกดู่-ฟาร์มไก่ (20 เม.ย. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ในหมู่ที่ 6 (20 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสู่การเกษตร สายจิกดู่-ท่าแจ้ง (22 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสู่การเกษตร สายจิกดู่-สถานีสูบน้ำด้ว... (22 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสู่การเกษตร สายฟาร์มไก่-หนองขามเปี้ย... (22 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสู่การเกษตร สายดู่ใน-หนองมะทอ (21 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสู่การเกษตร สายจิกดู่ – โนนบ้านเก่า (21 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (16 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (13 มี.ค. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถ... (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศแผนการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (21 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองเทา หมู่ที่ ... (20 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางสู่การเกษตรสาย บ้านหนองยอ ม... (09 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตด้วยแอสฟัสท์ติก... (30 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัสท์ต... (16 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อนำส่งน้ำประปาหมู่บ้านโพนขวาว หมู่ที่ 4 (12 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองกลางทุ่งบ้านโพนขวาว (12 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่

เลขที่ 224 หมู่ที่ 5 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37240
โทรศัพท์ : 0-4554-8230 แฟกซ์ : 0-4554-8230     E-mail : admin@jikdu.go.th
Powered By jikdu.go.th