Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Natwork
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
E-Service
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาลการบริการทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จ... (09 ก.ค. 3107)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.... (22 พ.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.... (22 พ.ย. 2564)  
เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. (01 พ.ย. 2564)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จ... (09 ก.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร... (02 มิ.ย. 2564)
โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) (29 มี.ค. 2564)
อบต.จิกดู่ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการรับฟังควา... (25 มี.ค. 2564)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่สมัยสามัญ สมัยที่4/2563 (14 ธ.ค. 2563)
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย/การประชาสัมพันธ์แผ่นพับ (14 ต.ค. 2563)
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนไร้ที่พึ่ง (10 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลจิกดู่ (10 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาชีพสินค้าในชุมชนตำบลจิกดู่ (13 ก.ค. 2563)
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภ.ด.ส.1 (28 พ.ค. 2563)
การมอบอำนาจของนายกอบต.จิกดู่ ให้ปลัดอบต.จิกดู่ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2... (30 มี.ค. 2563)
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภ.ด.ส.3 (27 มี.ค. 2563)
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ,ประกาศ ภ.ด.ส.1 (27 มี.ค. 2563)
การมอบอำนาจของปลัดอบต.จิกดู่ ให้ผอ.กองช่างปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563 (03 ก.พ. 2563)
การมอบอำนาจของนายกอบต.จิกดู่ ให้ผอ.กองการศึกษาปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2... (30 ม.ค. 2563)
การมอบอำนาจของนายกอบต.จิกดู่ ให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ... (30 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญชวนชาวตำบลจิกดู่ ผู... (17 พ.ย. 2564)  

อบต.จิกดู่ ร่วมกิจกรรมจิต... (31 มี.ค. 2564)  

กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ต่... (26 มี.ค. 2564)  

ประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญั... (21 ธ.ค. 2561)

กีฬาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย... (19 ธ.ค. 2561)

กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ... (06 พ.ย. 2561)

งดให้อาหารนกพิราบตามสถาณท... (30 ต.ค. 2561)

รับโล่องค์กรปกครองท้องส่ว... (11 ต.ค. 2561)

พิชิตอ้วนพิชิตพุง ให้ความ... (26 ก.ย. 2561)

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึก... (21 ก.ย. 2561)

โครงการสภาเด็กและเยาวชนอง... (16 ก.ย. 2561)

ถวายเพล 9 วัด ณ วัดดู่ใน (07 ก.ย. 2561)

โครงการส่งเสริมการออกกำลั... (05 ก.ย. 2561)

อบรมล้างแอร์ด้วยตนเอง (16 ส.ค. 2561)

พิชิตอ้วนพิชิตพุง(บ้านโพน... (08 ส.ค. 2561)

ปลุกป่า ณ สถานีสูบน้ำ บ.จ... (03 ส.ค. 2561)

เชิญส่งทีมเข้าร่วมการประก... (02 ส.ค. 2561)

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัด... (02 ส.ค. 2561)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐ... (20 ก.ค. 2561)

โครงการหมู่บ้านต้นแบบ 3 ด... (12 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก บ้านหนองยอ หมู่ที... (10 มี.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ... (30 ก.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemen... (09 ก.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemen... (08 ก.ย. 2563)
ประกาศรับฟังคำวิจาร ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแ... (31 ส.ค. 2563)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิ... (29 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเ... (29 ก.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอ... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโ... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโพนข... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโพนข... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผ... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (ก... (05 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (ก... (05 พ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่... (05 พ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่... (05 พ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านจิกดู่ หมู่ที่ ๑,๕,๑๑... (18 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องครัว ห้องน้ำเด็ก ห้องอาบน้ำเด็ก พร... (02 ส.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรเคปซีล รหัสทางหลวงท... (02 ส.ค. 2562)
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรเคปซีล รหัสทางหลวงท้อ... (10 ก.ค. 2562)
Responsive image
Q&A กระดานถาม-ตอบ
เบี้ยยังชีพ (13 พ.ค. 2564)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่

เลขที่ 224 หมู่ที่ 5 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37240
โทรศัพท์ : 045-525817 แฟกซ์ : 045-525817     E-mail : admin@jikdu.go.th
Powered By jikdu.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表