Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Natwork
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
E-Service
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักบุคลากร
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายไม่รับของขวัญ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาลการบริการทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การใช้พลังงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มกรา... (16 ม.ค. 2566)  
กรมสรรพากรแจ้งเตือน!! ระวังมิจฉาชีพ (09 ม.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการ... (01 ธ.ค. 2565)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อม... (15 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2... (23 ต.ค. 2565)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง การใช้แผนตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหาร... (10 ต.ค. 2565)
ขอจัดทำประกาศการใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 (10 ต.ค. 2565)
นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (10 ต.ค. 2565)
ขออนุมัตินโยบายและขั้นตอนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (10 ต.ค. 2565)
ขอเผยแพร่นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทางเ... (10 ต.ค. 2565)
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 4 ปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ 2566-2569 ของหน่วยตรวจสอบ... (10 ต.ค. 2565)
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 (10 ต.ค. 2565)
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (10 ต.ค. 2565)
ขออนุมัติปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (10 ต.ค. 2565)
ขอเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทางเว็ปไซต์ และ facebook... (10 ต.ค. 2565)
วารสารประชาสัมพันธ์ กันยายน 2565 (07 ต.ค. 2565)
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (19 ก.ย. 2565)
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 (19 ก.ย. 2565)
วารสารประชาสัมพันธ์เดือน สิงหาคม 2565 (15 ก.ย. 2565)
วารสารประชาสัมพันธ์เดือน กรกฎาคม 2565 (11 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้... (16 ม.ค. 2566)  

โครงการ"วันเด็กแห่งชาติ ว... (16 ม.ค. 2566)  

จัดพิธีไหว้ปุ่ตา พิธีถวาย... (10 ม.ค. 2566)  

กิจกรรม 5 ส. (09 ม.ค. 2566)

ศูนย์ปฏิบัติการ การแพทย์ฉ... (09 ม.ค. 2566)

นายสุธรรม ยืนสุข ลงพื้นท... (02 ม.ค. 2566)

จัดประชุมซักซ้อม แนวทางกา... (26 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมพิธิเปิดป้ายศูนย์ก... (25 ธ.ค. 2565)

อบต.จิกดู่ จัดโครงการกีฬา... (24 ธ.ค. 2565)

(09 ธ.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิกด... (17 พ.ย. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิกด... (09 พ.ย. 2565)

วันที่ 15 กันยายน 2565 เว... (15 ก.ย. 2565)

ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์... (19 ส.ค. 2565)

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ... (11 ส.ค. 2565)

จัดประชาคมรับฟังความคิดเห... (27 ก.ค. 2565)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระ... (27 ก.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิกด... (22 ก.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลจิกด... (24 มิ.ย. 2565)

จัดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพ... (17 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสติ๊ก... (19 ม.ค. 2566)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคล... (18 ม.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.จิกดู่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก... (06 ม.ค. 2566)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเ... (06 ม.ค. 2566)
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (06 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท... (10 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท... (10 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อม... (07 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อม... (07 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท... (07 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อม... (07 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อม... (07 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงท่... (07 พ.ย. 2565)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้... (03 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร... (07 ต.ค. 2565)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (04 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก... (26 ก.ย. 2565)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้... (26 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำ... (26 ก.ย. 2565)
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า... (20 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือก... (09 พ.ย. 2565)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลท... (23 ก.ย. 2565)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง รายชื้อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลื... (21 ก.ย. 2565)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก... (21 ก.ย. 2565)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือก... (07 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การรับโอน ย้าย พนักงานส่ว... (15 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพ... (15 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งต... (07 ก.พ. 2565)
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งใ... (01 มี.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่

เลขที่ 224 หมู่ที่ 5 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37240
โทรศัพท์ : 045-525817 แฟกซ์ : 045-525817     E-mail : admin@jikdu.go.th
Powered By jikdu.go.th