Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Natwork
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
E-Service
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักบุคลากร
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายไม่รับของขวัญ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาลการบริการทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การใช้พลังงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.จิกดู่ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที... (29 มิ.ย. 2565)  
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (17 มิ.ย. 2565)  
ประกาศ อบต.จิกดู่ เรื่อง นโยบาย มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม อบต.จิกดู่ ประจำปี 2565 (17 มิ.ย. 2565)  
ประกาศ อบต.จิกดู่ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายการป้องกันการทุจริต อบต.จิกดู่ ประจำปี พ... (17 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.จิกดู่ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของ อบต.จิกดู่ พ.ศ.25... (17 มิ.ย. 2565)
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (17 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.จิกดู่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ... (17 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.จิกดู่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำปี 2565 (17 มิ.ย. 2565)
คำสั่ง อบต.จิกดู่ ที่ 250/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของข้ารา... (17 มิ.ย. 2565)
คำสั่ง อบต.จิกดู่ ที่่ 249/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ กา... (17 มิ.ย. 2565)
แหล่งสำรวจวัชพืช ผักตบชวา (07 มิ.ย. 2565)
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ในเขตอบต.จิกดู... (07 มิ.ย. 2565)
การปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานเก็บขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (07 มิ.ย. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.จิกดู่ ขอเผยแพร่นโยบายและขั้นตอนการฏิบัต... (26 พ.ค. 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.จิกดู่ ขอเผยแพร่นโยบายและขั้นตอนการฏิบัต... (26 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์สนามกีฬาและแหล่งออกกำลังกายภายในอบต.จิกดู่ (26 พ.ค. 2565)
การออกกำลังกายภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ (26 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบป... (29 เม.ย. 2565)
คู่มือเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อป... (07 เม.ย. 2565)
มาตรการสวมหมวกนิรภัยในจังหวัดอำนาจเจริญ (04 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเชิญชวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) (15 ส.ค. 2565)  
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (E - Bidding) (05 ส.ค. 2565)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้... (27 ก.ค. 2565)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (21 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อส... (27 พ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมที... (24 พ.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก บ้านหนองยอ หมู่ที... (10 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธ... (30 ก.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemen... (09 ก.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemen... (08 ก.ย. 2563)
ประกาศรับฟังคำวิจาร ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแ... (31 ส.ค. 2563)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิ... (29 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเ... (29 ก.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอ... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโ... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโพนข... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโพนข... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผ... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผ... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (ก... (05 พ.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่

เลขที่ 224 หมู่ที่ 5 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37240
โทรศัพท์ : 045-525817 แฟกซ์ : 045-525817     E-mail : admin@jikdu.go.th
Powered By jikdu.go.th