Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Natwork
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
E-Service
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักบุคลากร
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายไม่รับของขวัญ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาลการบริการทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การใช้พลังงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
     ตำบลจิกดู่ จากการศึกษาประวัติของหมู่บ้านในเขตตำบลจิกดู่ทุกหมู่บ้านมีความสอดคล้องกัน สันนิษฐานการตั้งหมู่บ้านได้ว่า  มีกลุ่ม 3 กลุ่มได้ย้ายมาหาแหล่งที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มาจากบ้านศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่สอง มาจากบ้านกุดตะกล้า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มที่สามมาจากบ้านน้ำอ้อม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสองกลุ่มแรกข้ามลำเซบายเข้ามากระจายกันตั้งบ้านเรืองตั้งแต่บ้านจิกดู่เลยมาถึงบ้านดู่ใน และในฤดูฝนน้ำท่วมบริเวณริมฝั่งลำเซ มาตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าขี้เหล็ก ปัจจุบันคือบริเวณโรงเรียนจิกดู่วิทยา มีข้อสันนิษฐานว่าบ้านจิกดู่กับบ้านดู่ในเป็นหมู่บ้านกลุ่มแรกที่ตั้งขึ้นก่อนเพราะมีประวัติของหมู่บ้านที่กล่าวถึงหมู่บ้านทั้งสอง บ้านเหล่าขี้เหล็กได้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนเหลือไม่กี่หลัง จึงย้ายมาตั้งที่บ้านดู่ในปัจจุบันและบางส่วนก็ย้ายไปตั้งที่บ้านโนนผักหวาน บ้านหนองเทา อีกกลุ่มหนึ่งมาตั้งที่บ้านงิ้ว (ปัจจุบันคือบ้านหนองยอ) สาเหตุที่เรียกบ้านงิ้วเพราะทำเลที่ตั้งบ้านเป็นสวนร้างมีต้นงิ้วขึ้นมาก ซึ่งต่อมาขยายออกหลายครอบครัว ทำให้ตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ โดยมีร่องน้ำหนองแสงใหญ่ไหลผ่าน เรียกบ้านหนองยอหรือบ้านงิ้วหนองยอ ซึ่งคนเฒ่าคนแก่สมัยรัชกาลที่ 5 หรือราว พ.ศ.2432 ตอนเริ่มตั้งหมู่บ้านยังมีการเล่าสืบต่อกันมาซึ่งปัจจุบันบ้านงิ้วไม่มีชื่อในทางราชการแล้ว
     
ส่วนการตั้งบ้านจิกดู่ ก็มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับบ้านดู่ใน โดยกลุ่มที่เข้ามาจากอำเภอเขื่องใน แรกเริ่มตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน เรียกว่าคุ้มป่าติ้วหรือกลุ่มบ้านน้อย ประมาณ พ.ศ.2337 (ซึ่งอายุของหมู่บ้านราว 200 กว่าปีแล้ว ตั้งหมู่บ้านได้ประมาณ 50 ปีเศษ) เกิดน้ำท่วมในฤดูฝนน้ำหลากจากลำเซบาย ทำให้ผู้นำในสมัยนั้นคือ ขุนวิจัย เห็นว่าควรอพยพลูกบ้าน ย้ายทำเลที่ตั้งบ้านเรือนใหม่ โดยย้ายมาอยู่คุ้มป่าดู่ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งหมู่บ้านในปัจจุบันและเรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ตามลักษณะภูมิศาสตร์เพราะมีต้นจิก ต้นดู่มาก และเห็นว่าบ้านจิกดู่ขยายครอบครัวมากขึ้นจนตั้งเป็นตำบลในเวลาต่อมาจนถึงทุกวันนี้
     ตำบลจิกดู่ เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอหัวตะพาน และมีอาชีพเสริมที่เป็นเอกลักษณ์คือ ขายโอ่งมังกร ซึ่งจะไปรับโอ่งที่จังหวัดราชบุรี และแถบภาคกลางเพื่อมาจำหน่ายโดยใส่รถสิบล้อขายไปตามหมู่บ้าน และการค้าขายเครื่องตกแต่งบ้าน (ชุดเฟอร์นิเจอร์) จนทำให้ชาวจิกดู่ส่วนมากมีฐานะร่ำรวยและอีกอาชีพหนึ่งที่กำลังทำรายได้และได้รับความนิยมคือ เย็บปลอกหมอน ที่นอนปิคนิค เป็นชุดปลอกหมอนสำเร็จส่งขายทั่วประเทศ อาชีพที่เป็นเอกลักษณ์และทำติดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนคือ ทำน้ำตาลโตนดที่ขึ้นชื่อลือชา แต่ทำได้เฉพาะช่วงฤดูหนาวที่บ้านโพนขวาว ปัจจุบันกลายเป็นสินค้า OTOP (หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล : ONE TAMBON ONE PRODUCT) บ้านโพนขวาวเป็นหมู่บ้านอารยธรรมโบราณและการศึกษาทั้งปริยัติและสามัญเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต คือ โรงเรียนสาธุวิทยาศิลป์ ซึ่งครูอาจารย์และข้าราชการส่วนมากของอำเภอหัวตะพาน และอำเภอใกล้เคียงได้รับการศึกษา เป็นแหล่งกำเนิดของพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์หลายรูป ตำบลจิกดู่ จึงเป็นแหล่งการค้ารายใหญ่ของอำเภอหัวตะพานอีกแห่งหนึ่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่

เลขที่ 224 หมู่ที่ 5 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37240
โทรศัพท์ : 045-525817 แฟกซ์ : 045-525817     E-mail : admin@jikdu.go.th
Powered By jikdu.go.th