Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Q&A
Social Natwork
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
E-Service
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาลการบริการทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลจิกดู่
         1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้า เพื่อยกระดับรายได้ของตำบลจิกดู่ แนวทางการพัฒนา

        1.1 พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และบรรเทาภัยทางน้ำ
        1.2 ส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนตำบลจิกดู่
        1.3 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า OTOP พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน
        1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน
        1.5 พัฒนาพื้นที่ภายในตำบล เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล
        1.6 พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ให้มีมาตรฐานและปลอดภัย

        2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการพัฒนา

        2.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ และนอกระบบ
        2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ลด ละ เลิก พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ
        2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในส่วนร่วม ในการจัดทำแผนแม่บทชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        2.4 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
        2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
        2.6 พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการ และสถาบันทางการศึกษา เพื่อผลิต และพัฒนากำลัง แรงงานให้มีทักษะ ฝีมือ ในระดับกลางและระดับสูง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน ปราบปรามและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม แนวทางการพัฒนา

        3.1 จัดระเบียบการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม จากเชื้อเพลิง ชีวมวล และขยะมูลฝอย
        3.2 ปรับปรุง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
        3.3 รณรงค์การไม่เผาตอซังข้าว

        4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ป้องกัน ปราบปรามและสร้างระบบการรักษาความมั่นคงและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในตำบลแนวทางการพัฒนา

        4.1 การป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหา ผู้มีอิทธิพล อาชญากรรม ยาเสพติด ภายในตำบล
        4.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร และความปลอดภัยในท้องถนน
        4.3 ส่งเสริม ให้ความรู้ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบล
        4.4 พัฒนา วัสดุอุปกรณ์ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการที่ดีแนวทางการพัฒนา

        5.1 จัดทำระบบฐานข้อมูลของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้การบริการประชาชน
        5.2 พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
        5.3 วางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่

เลขที่ 224 หมู่ที่ 5 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37240
โทรศัพท์ : 045-525817 แฟกซ์ : 045-525817     E-mail : admin@jikdu.go.th
Powered By jikdu.go.th