Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Social Natwork
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
E-Service
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาลการบริการทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 มิ.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
อำนาจเจริญ ตะพาน อบต.จิกดู่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเปลี่ยนหน้าต่างไม้เป็นหน้าต่างอลูมิเนียม ศพด.บ้านโพนขวาว
18 พ.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
อำนาจเจริญ ตะพาน อบต.จิกดู่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อคลองห้วยสิม บ้านโพนขวาว หมู่ที่ 4
12 พ.ค. 2564
ถึง
31 พ.ค. 2564
อำนาจเจริญ ตะพาน อบต.จิกดู่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการลงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านโพนขวาว หมู่ที่ ๔ หน้าบ้าน อ.สุนทร พลหาญ
25 มี.ค. 2564
ถึง
31 มี.ค. 2564
อำนาจเจริญ ตะพาน อบต.จิกดู่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยอ หมู่ที่ 3-บ้านโพนขวาว หมู่ที่ 4
23 มี.ค. 2564
ถึง
31 มี.ค. 2564
อำนาจเจริญ ตะพาน อบต.จิกดู่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางทางเข้าตำบลจิกดู่ บริเวณ กม ที่ ๐.๘๓-๐.๘๙
22 มี.ค. 2564
ถึง
31 มี.ค. 2564
อำนาจเจริญ ตะพาน อบต.จิกดู่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่
19 มี.ค. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
อำนาจเจริญ ตะพาน อบต.จิกดู่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเสม้นทางสู่การเกษตร สายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 2 - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเทา ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
19 มี.ค. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
อำนาจเจริญ ตะพาน อบต.จิกดู่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการลงท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อ สายบ้านดู่ใน - หนองหมื่น ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
19 มี.ค. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
อำนาจเจริญ ตะพาน อบต.จิกดู่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเสม้นทางสู่การเกษตร สายบ้านจิกดู่ หมู่ที่ 5 - คึมน้อย ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
19 มี.ค. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
อำนาจเจริญ ตะพาน อบต.จิกดู่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเสม้นทางสู่การเกษตร สายบ้านจิกดู่ หมู่ที่ 1 - ฝายห้วยคุ้ม ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่

เลขที่ 224 หมู่ที่ 5 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37240
โทรศัพท์ : 045-525817 แฟกซ์ : 045-525817     E-mail : admin@jikdu.go.th
Powered By jikdu.go.th