Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Q&A
Social Natwork
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
E-Service
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาลการบริการทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เชิญส่งทีมเข้าร่วมการประกวดออกกำลังกายระดับตำบล
Responsive image
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายระดับตำบล
กติกาและเงื่อนไข : ผู้สมัครต้องทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขและกติกาที่ได้ระบุไว้
 
1. กติกา มีดังนี้
1. แข่งขันเป็นทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เข้าร่วมแข่งขันรวมตัวกัน ชาย/หญิง หรือผสมก็ได้
2. การแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
                    2.1 การแข่งขันออกกำลังกายแอโรบิค ประเภท ก รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ผู้เข้าร่วมทีมละ 12 – 16 คน
                   2.2 การแข่งขันออกกำลังกายแอโรบิค ประเภท ข รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ผู้เข้าร่วมทีมละ 15 – 20 คน
                   2.3 การแข่งขันออกกำลังกายประเภทบาสโลบ  รุ่นประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมทีมละ 15 – 20 คน
          3. ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน สามารถเลือกเพลงได้อย่างอิสระ
          4. การแต่งกาย สามารถออกแบบเครื่องแต่งกายได้ตามต้องการ
          5. สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการออกกำลังกายได้
          6. ใช้เวลาการแสดงทีมละไม่เกิน 7 นาที
2. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
          2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน            1 ชุด
          2.2 สำเนาบัตรประชาชน          1 ชุด
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 – 17 สิงหาคม 2561 ในเวลาราชการ
          สถานที่รับสมัคร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่
          โทร. ๐๔๕-525817 และ ๐๘๑-๙๖๗๗๑๐๑
          สมัครออนไลน์ และติดตามข่าวสารได้ที่
หน้า Faecbook อบต.จิกดู่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100025050341213
4. วัน เวลา และสถานที่ประกวด
          วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่
5. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
          5.1 ความพร้อมเพรียงของการเต้น                                                 20 คะแนน
          5.2 ความสวยงาม เหมาะสมกลมกลืนและลงตัวของเครื่องแต่งกาย                        20 คะแนน
          5.3 ความแข็งแรง ความอ่อนตัวและความมั่นคงขณะเคลื่อนไหว                           20 คะแนน
          5.4 ความสอดคล้องของท่าเต้นกับจังหวะการเต้นและความต่อเนื่องของการแสดง        20 คะแนน
          5.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของท่าเต้น                                                     20 คะแนน
6. รางวัลการแข่งขันในแต่ละประเภท มี 4 รางวัล
          6.1 รางวัลชนะเลิศ                 จำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
          6.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
          6.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
          6.4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จำนวน 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2561