Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Q&A
Social Natwork
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
E-Service
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาลการบริการทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายณัฐวัตร สวัสดิ์พล
ประธานสภา อบต.จิกดู่
Responsive image
Responsive image
นายเวียง แสงย้อย
รองประธานสภา อบต. จิกดู่
Responsive image
Responsive image
นางจริญาภรณ์ การินทร์
เลขานุการสภา อบต.จิกดู่
Responsive image
นายกำพล ยืนสุข
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายวีระ โยธานันท์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นางบุบผา รากวงศ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายอุทัย หนูแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสมหมาย ศิริวาลย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายบุญโฮม ยืนทน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายเกียงศักดิ์ สิงห์ทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
Responsive image
นายกลม พลหาญ
สมาชิก อบต. หมู่ 5
Responsive image
นายวิจิตร บูชาอินทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายวิทยา หน่อแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
Responsive image
นายสุกฤษฏิ์ พิมพ์เครือ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายบุญกอง มานิตย์นารถ
สมาชิก อบต. หมู่ 8
Responsive image
นายสมศรี ศิริวาลย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายทองสุข แสงบุญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายสาคร กิ่งแก้ว
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายมณีรัตน์ หิตะคุณ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
นางกิตติยา เรไร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
Responsive image
นายสุนัน ยืนสุข
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
Responsive image
นายทองดี ศิริวาลย์
สมาชิก อบต.หมู่ที 6

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่

เลขที่ 224 หมู่ที่ 5 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37240
โทรศัพท์ : 045-525817 แฟกซ์ : 045-525817     E-mail : admin@jikdu.go.th
Powered By jikdu.go.th